Pliki do pobrania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Pliki do pobrania

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1


2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1z


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOBRY START

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASIŁEK RODZINNY

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)


4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY


5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO


6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM


7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW. BECIKOWE)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc Społeczna

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie korzystaniu z pomocy społecznej.pdf

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej.pdf----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023.pdf 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego