Zasiłek rodzinny i dodatki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zasiłek rodzinny i dodatki

Świadczenia Rodzinne
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się  dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o  przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na  utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem  wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej  i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem  kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż  do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone  świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów  utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia  alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za  granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią  inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.  Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie  przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem  rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu  niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny  miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby  uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3  ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania  wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w  przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku  rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w  rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną  rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez  liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota  zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w  okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń,  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między  łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą  został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych  wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma  przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
  1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w  okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania  dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i  rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które  danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka,  rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza  miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem,  jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust.  3-3d ustawy).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego