Zapytanie ofertowe nr 2/2015 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Zamówienia Publiczne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla  5 uczestników projektu systemowego pn.  „Wykuwaj swój los ”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

    CPV - 80530000-8, 80411200-0, 80570000-0, 85312500-4.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznegona przeprowadzenie nw. szkoleń:

1. Szkolenie Podstawy obsługi komputera i Internetu dla 3  osób
zamieszkałych : 1 osoba Śnieżkowice ,1 osoba Czażów, 1 osoba Mirogonowice                                                                                                         
wymiar :  60 godzin       
2. Szkolenie z zakresu kucharz    dla 2 osób zamieszkałych : 1
osoba Grzegorzowice , 1 osoba Milejowice
Wymiar  : 120 godzin  
3. Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń:
3.1 Wymagany program szkolenia musi zawierać informacje, o których
mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14. 05. 2014 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz.  Poz. 667.), a mianowicie:
· Nazwę i zakres szkolenia;
· Czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
· Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
· Cele szkolenia;
· Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich
wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej;
· Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć
edukacyjnych;
· Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
· Sposób sprawdzenia efektów szkolenia.
Programy szkoleń opracowane w zgodzie z powyższymi założeniami
przedstawia wykonawca wraz z ofertą.

Poniżej do pobrania całość Zapytania ofertowego wraz z
załącznikami:


Zapytanie ofertowe nr 2/2015.doc


Zapytanie ofertowe nr 2/2015.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego