Wyjaśniamy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Wyjaśniamy

Rodzina 500 plus
Źródło: www.mpips.gov.pl

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i  kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach  otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy  spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w  rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego  wsparcia dla dziecka.
Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie  z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do  18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła  otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W  przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie  otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe  i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają  także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na  podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.  Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku  małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w  nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie  otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z  poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko,  to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie  uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu  na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców,  jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki  temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli  dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania  w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w  których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które  zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego,  należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie  do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących  świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być  realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub  innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w  wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie  można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające  się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację  dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy  rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne  dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium  dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt  nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby  starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci  wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w  indywidualnej sprawie niezbędneJednocześnie gmina sama będzie  pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już  dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie  świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców,  czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia –  pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu  będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach  świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą  wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres  rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego  roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie  przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1  kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu  rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy  program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze  dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny  brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25  roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok  życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością  przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy  albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma  miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200  zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18  r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys.  zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości  wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji.  Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od  których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek.  Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy  ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w  szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,  świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana  na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie  przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o  podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży  tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym  fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te  informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia  Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń  rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w  więcej niż jednym kraju.

Do pobrania:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka rodziny.pdf
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego